Vår policy

Den simultane policyen er en rekke flersaks policypakker for å løse globale problemer. Hver pakke vil implementers samtidig, på akkurat samme dato. Men akkurat hvilke saker skal inngå i disse pakkene; hvordan er de satt sammen, og av hvem?

Policyinnhold

Innholdet i hver Simultane-policypakke vil utvikles gjennom en prosess hvor innbyggerne i demokratiske land og regjeringene i alle land kan ta del. Prosessen er beskrevet nærmere i vår informasjonspakke (engelsk).

Når en Simultan-policypakke er utviklet og godkjent av alle, eller tilstrekkelig antall nasjoner, vil den iverksettes samtidig på et avtalt tidspunkt. Prosessen begynner først når tilstrekkelig antall nasjoner har undertegnet Simpol-lovnaden, som bekrefter at de forplikter seg til å bidra. I påvente av dette fortsetter vi kampanjen for å få politikere, partier og regjeringer til å undertegne.

Vi jobber også med eksperter og akademikere for å utarbeide forslag til Simultane-policypakker i forkant.

Hva utgjør en simultan policy?

Det er tre kriterier som definerer en simultan policy:

1. Simultan implementering

For å unngå at enkeltnasjoner får en konkurransemessig ulempe må simultane policypakker implementeres av alle, eller tilstrekkelig antall nasjoner, samtidig, på samme dato.

2. Subsidiaritet og ivaretagelse av nasjonal suverenitet

Det er ikke alle saksfelt som trenger å dekkes av en simultan policy. I Simpol fokuserer vi på globale tema som avhenger av samarbeid mellom alle nasjoner (eller et veldig stort antall nasjoner) for å fungere. Dersom et saksområde kan løses på egen hånd av en nasjon, uten at det får betydelige konsekvenser for nasjonens internasjonale konkurranseevne, så kvalifiserer det ikke for å inkluderes i en simultan policy.

Eksempelvis vil nasjonale beslutninger om dødsstraff eller abort ikke påvirke hvorvidt nasjoner fremstår attraktive overfor internasjonale bedrifter eller investorer, og de er derfor ikke tema som krever internasjonalt samarbeid for å løse. Selv om vi hos Simpol er lidenskapelig opptatt av mange tema, er det likevel bare saksfelt som krever global implementering som er aktuelle som del av en simultan policy.

3. Et rammeverk for flere saksfelt

En simultan policypakke kommer til å kombinere to eller flere saksfelt som tilfredstiller de to første kriteriene. I stedet for å håndtere et tema som reduksjon av karbonutslipp alene, vil vi kombinere det med et annet tema som global skatt på finanstransaksjoner.

Simpol kombinerer flere saksfelt ettersom det å kun fokusere på ett saksfelt vil føre til at noen nasjoner tjener på det, mens andre taper. Når vi ser på klimaavtalen fra Paris i 2015 er det tydelig at land med høye karbonutslipp, som USA og Kina, får mye mer å gjøre, og tape, ved å ta del i avtalen. Dette underminerer forpliktelsene deres, eller fører til at de trekker seg fra hele avtalen.

I Simpol tenker vi at ingen enkeltnasjoner skal gå tapende ut av arbeidet med å løse globale problemer. Derfor kombinerer Simpol to eller flere saksfelt i en policypakke, slik at tapene som følger av å løse ett problem kan balanseres mot inntektene fra å løse et annet.

Du finner mer om utviklingen av policyinnholdet i vår informasjonspakke. (engelsk)